FORMULA SERIES

- Formula Winning Msde

- Formula Winning Sql

- Formula Express on Sql Express

- Formula Express on Sql

- Formula Sql

- Formula Trd

- Formula Boq

- Forma

ระบบต่าง ๆ ในโปรแกรม

- ระบบซื้อ

- ระบบขาย

- ระบบสินค้าคงคลัง

- ระบบเจ้าหนี้

- ระบบลูกหนี้

- ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

- ระบบคำนวณค่าเสื่อม

 

 

- ระบบบัญชี

- ระบบเงินสดย่อย

- ระบบเงินทดรองจ่าย

- ระบบรักษาความปลอดภัย

- ระบบสร้างแบบฟอร์มเอกสาร

- ระบบสร้างแบบฟอร์มงบการเงิน

คุณสมบัติเฉพาะของโปรแกรม

- พัฒนาโดยคนไทย 100%

- ง่ายต่อการใช้งาน

- มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

- ประยุกต์การใช้งาน

- แก้ไขง่ายด้วยปลายนิ้ว (กรณีมีสิทธิ์ในการแก้ไข และรองรับการ tracking )

- DBMS Platform - Multi Platform

- รองรับ 40,000 บริษัท, 40,000 สาขา, 40,000 ฝ่าย, 40,000 แผนก, 40,000 แผนงาน,

40,000 โครงการ, 40,000 คลังสินค้า

- รองรับการดูงบการเงินแบบ Cost Center

- รองรับการบันทึกบัญชีแบบ Batch และ Update Online

- รองรับการบันทึกบัญชีแบบ Periodic และแบบ Perpetual

- รองรับรายงานทางบัญชี, รายงานสรรพกร, รายงานการตรวจสอบสำหรับ

Audit

- รองรับแบบฟอร์มเอกสารเช่นใบสำคัญ, ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้,

ใบเสร็จ และแบบฟอร์มงบการเงิน และ Users

สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามที่ต้องการ

- รองรับธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง, งานรับเหมา, บริหารโครงการ,

รับติดตั้งงานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, Hardware Solution, พลังงานทดแทน

ฯลฯ